dimanche 25 mars 2018

Ô ry zaza navelan’i LEMURIA !


Mialoha izao zara-jery izao, efa natsidika ny maha-goavana ny fifehezana
Rohontany sy Tetiandro.
Savihana amin’ny saina ireo. Ahitsy amin’ny fo. Amarinina amin’ny fanahy. 
Ary ny vatana no fantsona mampiray ny saina-fo-fanahy raha mbola velona aina ihany.
Fanampin-torohay mikasika an’izany no ampahany voalohany etoana.

Fiatrehana ny zava-misy ankehitriny eto Madagasikara no ampahany faharoa.
NY VATANA NO FANTSONA

Miriaria manerana ny vatana ny aina mamelona. Herijika izy io. KI hoy ny japoney : 

Ny vatana no relais ifamezivezen’io KI manenika ny tany aman-danitra io. Mandray-manodina-manome. Takalo lalandava. Miisa zato mahery ny capteur-émetteur de KI amin’ny vatana. Antsoina amin’ny sanskrit hoe  Châkra.

Fito amin’izireo no mora indrindra ifantohana. Efa nazavaina tetoana io resaka io:


Lafiny roa no hany soritana hazava.

Voalohany

Rehefa mikoriana tsara ny KI koa mipàka hatrany antampon-doha itoeran’ny châkra violet dia miha-matanjaka ny chakra indigo eo amin’ny handrina.

Izay no tian-ko ambara amin’ilay hoe:

“ Maha-hiratra masompanahin’Andriamanitra antampon’ny loha ?
Maha-sikidy an-kandrina.”

Dikany: mahatsinjo zava-takona ho an’ny besinimaro. Noho izany, manan-tombo lalandava amin’izay varimbariana miaina tsy ankisahirana.

Faharoa
Fampahatsiahivana manokana ho an’ny mpikatroka haiady tatsinanana.
KI  no ifotorana. Ampikoriana ny KI, arindra ny châkra miisa 7. 
Zarina mirindra ny châkra 7 mandritra ny Zazen
Zarina mirindra ny châkra 7 rehefa mijoro manao Position de l'arbre
Zarina mirindra ny châkra 7 isaky ny manao Kata
Zen en mouvement, tompoko, ny Kata !
Ny fahavàrana ireo fanao ireo no mampivoatra ny kuro-obi, ceinture noire.
Fepetra fototra:
- Gadraina manelanelana ny anus sy ny testicules Ao ny châkra rouge. Raha tsy izay, mipotsaka fahatany ny KI.
- Afantsika amin'ny lanilany ny loha-lela. Amin'izay, mihanika hatrany amin’ny châkra violet ny fikorian'ny KI.


Tandremo ! Tandremo ny fampiasàna sy fampiharana ny KI !! 

Tsarovy ny Giri  義理

Code moral izy io ho an’ny mpikatroka haiady. Philosophie mihitsy ho an’ny mpianady. Alalino ! Alalino fatratra !! Ankamantatra !!! Eo ampandrasàna ihany no ahitàna ny atiny.
Vakiana bantsilana izao tsy fambara maro izao satria mby ny fotoana.
Mby ny fotoana ho an’ny Malagasy eto Madagasikara.
Mby ny fotoana ho an’ny Malagasy zaza navelan’i LEMURIA.
Mitaky fahavononana mpianady sady matanjaka no matsilo izany, tompoko.
Koa aza mibitaka hoe “ kôpy “ fotsiny, azafady.
Tsy lany laniana izao harem-pahalalàna izao.
Milofosà amin’ny fanazaràn-tena sesilany.
Tsy maintsy vonona lalandava.


BANJA MALALAKA
Mahatsikaritra ve isika hoe :
1. Ny votoatin’ny maha-filohampirenena vonon-kiatrika globalisation numérique mifanindràn-dàlana amin’ny fiovàna goavana ara-géopolitique no iniana atao ankilabao ankehitriny eto an-tanàna ?
Araho moa ny dépolarisation économico-financière internationale dia hazava tanteraka ny tian-ko ambara. Tokony vato fehizoron’ny reconstruction politique io, tompoko.
2. Ny souverainisme malagasy mahasehaka io zotram-panorona iraisam-pirenena io no iniana sarontsaronana ankehitriny eto an-tanàna ?
Fanabeazana
Hatramizao, ampifilafilaina sady ampitambàzan’ny fanjakana frantsay isika rehefa mitalaho fanampiana any mikasika ny fampianarana ny zaza malagasy.
Miha-lany daty ara-ekonomika sy ara-teknolojika anie io fiteny frantsay io ê. Francophile aho sahy manambara an’izany.
Fitenimpirenena anglisy sy sinoa no mahatelina ny toetrandro ankehitriny sy ho avy.
Koa maninona no ekena sy terena ho ny fiteny frantsay foana no atao langue d’apprentissage et d'éducation, azafady ?!
Ny fiteny malagasy no poretina sainina toa frantsay ?
F'angàha isika mbola colonie française ê ?!
Sa créolisation bâtarde no tanjona eto ?!?
Goragora, potika, montsana ny processus cognitif !
Lohalik’alika ny fahaizana amam-pahalalàn’ny tanora malagasy ankehitriny. Manomboka any amin’ny garabola, hatrany amin’ny anjerimanontolo. Mpampianatra ampolontaona aho mitsikera an’izany. Nampianatra 6ème-5ème-4ème-3ème-Terminales. Nitohy hatrany amin’ny master 2 sy doctorant. Tsy atoro voanjo hadiana, tompoko, raha katro-doha fampianarana an-tsekoly.
Ariary
Ankilan'izay, misaotra an’Andriamanitra aloha rehefa mba tsy Franc CFA intsony no ampiasaintsika fa ny Ariary.
Tokony masahana manokana io politique monétaire io. Lavaka mandifotra olona, tena mahafaty ao ! Rangory fototry ny afo. Ao no mampirefarefa amim-bovoka sy mampihosom-potaka ny fiharian-karentsika ankapobeny. Vao miharina kely dia midaboka. Satria mora adaboka ! 
Mila mitroatra, mamaha fatorana isika amin'io lafiny io. Anarany fotsiny ny hoe Ariary fa mbola voageja toa ny Franc CFA ihany ! Ieràna amin'ny fanjakana frantsay anie ny fitantànantsika ny Ariary ê. Hany ka faran'izay tena fatim-bola baoritra 'ty izy !
Mahay mamàha io olana io ny manampahaizana malagasy. Tsy ilàna expertise vazaha izany. Aok’etsia, tompoko.
Hatreo ihany aloha ny kihana aroso anio. Mbola be ny sisa.
Koa mahatsikaritra ve isika hoe :
Rebirebena amin’ity loi électorale ity ?
Vraiment-vraiment-vraiment-vraiment-vraiment… Vraiment !
Rebirebena amin’ny resaka Helika ?
Hélicoptère ?!
Sns !?!


Mitsangàna, tompoko, izay 
OLONA TENA OLONA. 
Na LAHY. Na VAVY.

Mijoroa ho fidiana Filohampirenena.

Tsy azo avela hitarazoka intsony izao fanadontoana lavareny izao.
Anivom-piarahamonimpirenena ianao, ataovy izay tandrify anao.
Anaty antoko pôlitika ianao, ataovy izay tandrify anao.
Mpikatroka haiady ianao, ataovy izay tandrify anao.
Mpiserasera ianao, ataovy izay tandrify anao.
Mpandinika ianao, ataovy izay tandrify anao.

Ho krizy goavana mila ivononana ity miala any ity !

Raha toa krizy hamadi-bainga, aleo ho avy !!
Marina mafy !!!
Ô ry zaza navelan’i LEMURIA,
Makà bahana am’izay !

jeudi 22 mars 2018

TSIHY BE LAMBANANA NY AMBANILANITRA


Fifidianana Filohampirenena Malagasy.
Ankatoka sampanàn-dàlana isika.
Ndeha hahay hifantina OLONA.

Filoha sady maranitra no madio fo.
Filoha mahavàtra mankatoa ny feon’ny fieritreretany.
Filoha mahiratra masom-panahin’Andriamanitra antampon’ny loha.

Ary eo amin’ny lafiny géopolitique,
Filoha mahatrika ny an’ny Sinoa sy ny Rosiana vao voafidy teo.


ROHONTANY & TETIANDRO
Ankapobeny bontolo, spatio-temporel isika olombelona. Mitanjozotra anivon’ny Espace sy ny Temps.
Antony ilàna ifehezana ny rohontany izany : régie de l’espace.
Antony ilàna andinihana ny tetiandro izany : gestion du temps et de la durée.
Ireo no grille de lecture et canevas d’application ho an’ny management sy ny marketing.
Base orthonormée foncièrement malagasy !
Ndeha ho pragmatique, tompoko ! Fitaovana sarobidy fampiterahana fanambinana ireo. Ara-pahasalamana. Ara-pihariana. Sns. Afahana mikolokolo “ njilaka”, araka ilay fiteny an-dàlambe.
Mahavàtra mamolaka ireo fitaovana ireo ny mpanapakevitra ara-panjakana malagasy ?
Afaka mifaninana na amin’iza, na iza, miseho matanjaka eto ambonin’ny tany.
Mivoatra ny Firenena Malagasy.
Arahaba soa, arahaba tsara !
Fahaizana fampiasa andavanandro no azo rantovina hatrao amin’ny rohontany sy ny tetiandro. Fahalalàna goavana, fanalahidy fampivoarana ny mahaolona eo amin’ny lafiny manontolo..
Anjaran’izay te-handalina no mamahavaha araka izay tiany. Soritra ankapobeny no hany atsidika etoana.


Alakaosy Besakana Rohotanim-bazimba géolocalisé

Mampalahelo fatratra ra-Malagasy ankehitrio, rey havako !
Kinga dia kinga amin’ny table de multiplication isika mianakavy kanefa midanàka fotsiny manoloana rohontany sy tetiandro.
Antony mampikàtso ny firenena izany !
Fahazanahan-tsaina hatrany amparahatoka izany !!
Takaitran’ny fanjanahan-tany tandrefana izany !!!
Diniho tsara moa ê.
Matoa ny Sinoa sy ny Tatsinanana miha-matanjaka eran-tany toa io, tsotra ny “ fika ”- fanoitra ho an-dry zareo. Mampihàtra ny rohontany sy ny tetiandro ifandovàna isan-taranaka ry zareo.
Ataovy, tompoko, ny fanadihadiana. Amarino izao voalaza izao.


Analamanga Rohotanim-bazimba géolocalisé

Azafady indrindra, tompokolahy sy tompokovavy !
Aza mitsiriritra ny tanjakin’ny firenena sinoa raha mbola mihanona amin’izay fahaizam-boloky  table de multiplication. Toe-tsaina tandrify commis izany. Sahaza boto irakiraka ! Tsy ho patrôn’ny fiharian-kareny manokana mandrakizay.
Tsy hikitika akory izay resaka degrés de conscience sy multi-dimensions astrales isika anio. Hionona amin’ny fanairana ireo mpisonenika fotsiny amin’ny table de multiplication. Ireo mpanao valalan’amboa ny rohontany sy ny tetiandro nohon’ny antony “idéo-logiques” isan-karazany.
E ‘ty isika mianakavy, rey havako. Rebikondry mpitomany valala isaky ny fetsifetsen’ny mpivarotra saka be loha. Dia ny tany no omen-tsiny ary ny lanitra no omem-pondro. Vao mainka mitera-doza aman’antambo sesehena, marina mafy.
Andraikitra iombonana izao fitotonganàm-pirenena izao. 
MIFOHAZA ê !
Mianàra Rohontany !!
Fehezo ny Tetiandro !!!

Madagasikara Rohontanim-bazimba géolocalisé
Ireo averina etoana ireo ny Rohontanim-bazimba, vokatra fikarohana amam-polontaona. 

Misy ihany koa ny rohontany soritana amin’ny Fanorona

Mendrika alalinina avokoa ireo. Miampy izay hafa fanao ihany koa. 

Maro lafy ny marina, tompoko. Izay no nandrafetan’ny Ray Mpaàry azy.
Vao nankalazaina ny 18 marsa teo ny Taombaovao Malagasy. Manana ny tetiandro imasoany ry zareo. Arahaba soa, arahaba tsara !
Nanangasanga dieny ny 21 marsa ny famaritana ara-masoandro ny Alahamady. Hifanandrify amin’ny ara-bolana izany amin'ny 16 aprily ho avy izao. Arahaba soa, arahaba tsara !
Ny Isalava mifantoka ara-bolana mamaritra ny Alahamady amin’ny 14 jona. Arahaba soa, arahaba tsara !
Ny Vakiantety fianteheran’ny taranà-bazimba zanadrano mpitàha an’i Tritriva mampifantoka ny Alahamady amin’ny 13 jona. Arahaba soa, arahaba tsara !
Santionany ihany ireo. Maro lafy ny marina, tompoko. Izay no nandrafetan’ny Ray Mpaàry azy.
Fanamarihana:
Misy ny mpitety andro mampiasa ilay base orthonormée voalaza etsy ambony. Misy ny tsy mampiasa azy. Safidy io, arak'izay manavànana ny tsirairay.
Ao ihany koa ireo manatsatoka isa hatreo amin’ny tataovovonana. Ao ireo miandàny amin'ny sasakalina. Safidy io, arak'izay maharesy lahatra sy katsahan'ny tsirairay.
Torohevitra:
Ireo te-handàla amin’ny fomba siantifika izao resaka izao, miseraseràha mivantana amin’ingahy Eris Rabedaoro. Hatrao amin’ny facebook no tsotra indrindra.Aleo ho maro sady samihafa ny Tàha. 
Amin’izay, mampisondrotra hasina antsika mianakavy avokoa ny mpahalàla isan-tsokajiny sy isan-tokony araka izay nahim-pony.
Tombony avokoa izany. Tsy hàla velively. Aleo hikatroka am-pilaminana avokoa ny mpahay ràha.
Tanjona iombonana ? 
Malagasy miaina finaritra eto Madagasikara.vendredi 16 février 2018

ALAKAOSIBE

ALAKAOSIBE isika izao. 
Izao ampanoràtana izao. 
Loa-bava ny Mpanazary.


Tsy ankanompo fomba. Tsy ankiloloha fanao. Tsy ankanoko sikidy. Tsy ankamolaka aody. Tsy ankamorivory olona. Tsy an-kanao sorona. Tsy ankandatsà-drà.
Am-po miloaka ankiharihary. Voandàlam-panahy nahefa sidin’ambiroa hatrany ampahafiton-danitra. Hain’ireo mpandàla fahalalàna tatsinana ny tian-kambara amin’izany.

MPANAZARY:

Tompokolahy sy tompokovavy,

Alakaosy i Madagasikara. Mahasoa antsika izao Alakaosibe izao. Tandrifim-bahoaka tsihy be lambànan’ambanilanitra.
Salanitra ê…!
Tanim-baiàvy i Madagasikara. Hatry ny faha-vazimba izany. Rohizina hatrany Lémuria.
Mialoha ny anambaràna, amakiana bantsilana, anapotsirana voamasony... Manao ombay làlana, tompoko. Ho alavirin-tsiny sy fady amam-pondro.
Izay tohininy, aoka haka sisiny satria basy atifin-kavana koa aràngarànga.
Tantely eraky ny vata aroso am-pahatsorana koa raha sanatria hamaifaika na handrahoraho, aza asiana maso akory izay ho tohin’izao.


Hasina - kabontsintsina 4 ravina

Venti-kafatra :
- Aoka tsy hilingilingy hikàtsaka fitondràm-panjakana intsony izay efa nanota fady tamin’ity tany ity. Rano ràraka nalevim-bovoka ireny. Zàra aza niravina ho fota-mandry !
Indrindra moa fa ràn’ny mpiarabelona, na dia indray nitete fotsiny ihany aza, no navela ràraka an-tany !! Hatramizay ka hatramizao.
Aoka ahatsàpa-tena izay voakasik’izao fampitandremana izao.
Marina mafy ! Marina mafy, tena marina mafy !!
Iladiladiana amin’ny tany, marina mafy !!!

- Aoka ho tena olom-baovao madio tànana tsy misy pentina no hitantana ny Fitondràm-panjakana Malagasy manomboka amin’ny taon-ko avy.

Misy andriambavilanitra hirotsaka ho Filohampirenena ve ?
Arahaba soa, arahaba tsara ! Izay no andràsana. Izay no andrandràina. Tsara tso-drano avokoa, tompokovavy.
Tanim-baiavy i Madagasikara. Fotoany, tena fotoany izao, rey andriambavilanitra isany.
Ianareo andriambavilanitra no mivatsy ilay aina ilain’ny Firenena.
Ho fongana ny ozon’ny lasa hatramizay. Ho lasa tokoa ! Handavenona am-pahitra.
Haniry vary hatrany ambadik'adàbo.
Hanarànaka akondro hatrany an-tany milevin-drano.

- Aoka ho vato asondrotry ny tany no lohalaharana hampirànga an’i Madagasikara. Olona nivoitra hatrao ankibon’ny saràmbabem-bahoaka.

- Aoka ho Olona mpifamatotra am-po, an-tsaina, aman’aina, amin’ny kaontinanta afrikàna sy asiatika.
Ireo kaontinanta ireo no kitapo nifonosan’i Madagasikara fony faha-Lémuria. Hasina makadiry tsy roa aman-tany izany.

- Aoka ho tanora no handray an-tànana ity Firenentsika ity.
Fanontoloana “ numérique ” no atrehina sy ifaninanana ary iadivana zokin-dahàrana.

Izay, tompokolahy sy tompokovavy, no hafatra hatrany anebakebàn-danitra sady ambetin-kafatra hatrao ankibon’ny tany.
Efako ny ahy izay, izay tokony ho fanàla vava. Afaka aho izay.
Mazoto ny anjely masina. Marisika ny vanon-ko razana mpiahy. Efa manolo-tànana antsika avokoa izireo.
Koa mahaizà mifantina izay ho Filohampirenena sady mendrika no vanona.
Filoha miloloha tany.
Filoha miandràndra lanitra.Soavà tsarà, rey havako isany.
Samia Tena Andriamanitra !mercredi 24 janvier 2018

MADAGASIKARA, dimbin'i LEMURIA.

LIBRE PENSEUR & LAÏC
Laïc : indépendant des organisations religieuses.


Miala tsiny indrindra, tompoko,
1. Iniako atao fiteny mifangaro ito lahatsoratra ito mba hazava tsara amin’izay rehetra hamaky azy.
2. Izay tafintohina aminy dia aleo hisara-dàlana manomboka eto. Aleo tsy “ami(e)” na dia facebook aza toa izay hifampihatsara ivelan-tsihy, par hypocrisie.
Miha-fohy andro aho. Tiako ho hitan’ny masoko hoe mivoatra tsara ny fireneko mialoha ny isitrihako any ambany rangolahy.
Noho izany, maika aho. Izay ho namako dia namako.
Izay tsy ho namako, ndeha hifampitso-drano. Mahaleovà, mahalasàna indrindra. Tsy misy rahoraho.
Iriko hazava tanteraka hoe :
Bouddhiste no safidiko. Ho ahy, philosophie - fotopiheverana sy démarche spirituelle - fandrantoana ara-panahy io Bouddhisme io fa « tsy religion ».
Noho izany, tsy miandany amin’ny religion -n’iza na iza aho. Ary manaja ny religion rehetra satria tsy manana religion aho.
Ato ampoko samirery no kojakojaiko ny tempoly masina fitoeran’ny Ray Mpaàry faran'izay mamiko indrindra.
Manana ny fomba fifankatiavako manokana aminy aho.
Maha-sambatra ahy tanteraka izany.
Tsy hitory choix religieux amin’iza na iza mandrakizay aho.
Foi et spiritualité du libre penseur no hany resahako.
Hatreo ihany.
Setriny :
Aza itoriana ny foto-piangonanareo aho satria tsy mitory ny foto-pinoako aminareo.
Fehiny:
Raha miantsoroka fahefana ara-pôlitika ho fanasoavam-pirenena aho, indray andro any, dia tsy hanatrika mihitsy ara-pomba ofisialy...
- Fotoam-piangonana kristianina,
- Fotoam-pivavahana silamo,
- Fombafomba fanandratàn-drazana.
Ohatra:
Sitrapoko ahy samirery am-batako ny
- Mitandrina henan-kisoa.
- Tsy manao famadihan-drazana.

« La religion est l’opium du peuple », hoy Karl Marx.
Miharihary izany ankehitriny eto Madagasikara.
E ‘ty ankamaroantsika, donto velona sy midananàka fotsiny. Fitapitahan’ny mpanao pôlitika amin’ny religion efa hatramin’ny fanjanahan-tany, dia eo ! Midororororo fahatany !!

Rey havako,
Kajio ny maha-kristianina anao.
Kajio ny maha-silamo anao.
Kajio ny maha-mpandàla nentim-paharazana anao.
Ajanony kosa ny rebikondry anjambany satria mamono fivoaram-pirenena, tompoko ô.
Sokafy ny maso ê ! Ahirato ny masom-panahy !!
Ere du Verseau anie isika io ê. Fantaro ny dikan’izany.

Sanatria mbola ho taraiky eo indray ve !?
Dia avy eo ny Lanitra no omen-tsiny. Sady lazaina hoe :
« Atao ahoana ê !? Izao no sitrapon’Andriamanitra !”
Aza mamp’mé, azafady ân ! 
Andriamanitra anie ka Fitiavana sy fahasoavana ary fiadanana ê.
Fitiavana sy fahasoavana ary fiadanana tanteraka.
Fitiavana sy fahasoavana ary fiadanana ranoray.
Andriamanitra, tsy omen-tsiny. Zanaàry, tsy omem-pondro.
Ny olombelona no be siasia.
Mijoroa tanteraka ho Olona, Tena Andriamanitra.
Mandeha roa, sahalain’olombelona.
Mandeha tokana, sahalain’Andriamanitra.
Visavisao. Tsakotsakoy. Alalino io fahendrena ara-pahagola, hatrany Lémuria io.

Soritako hazava koa hoe :
- Tsy franc-maçon aho.
- Tsy athée aho.
Saingy manaja fatratra izay te-ho franc-maçon na athée.

« LIBRE PENSEUR » aho, tompoko.
Mitaky fanajàna tanteraka ny laïcité de l’Etat araka ny Lalàm-panorenana malagasy.
Manomboka eo ny fivoarana ho an’ity tany masina Madagasikara dimbin’i Lémuria ity, tompoko.

Fantaro fa mamitaka ny vahoaka malagasy tsivakivolo avokoa izay mpanao pôlitika rehetra manindrahindra religion sady manitsakitsaka ny Lalàm-panorenana noho io religion io.
Antony ?
Samy manan-jo manontolo ho an'ny safidim-pinoany ny isam-batan'olona malagasy.

Tsy misy, na iza na iza, tokony ho rebireben'ny mpanao pôlitika,
indrindra fa ny mpitondra fanjakana na ny mitetika hitondra fanjakana indray,
hiandany amin'ny religion -ny manokana.
Mampisara-bàzana ny religion, raha toa izay.
Mamotika ny fisandratàm-pirenena ny religion, raha toa izay.
Fanetriben'ny Firenena ny religion, raha toa izay.
Tongavà saina, tongavà fanahy, tompokolahy sy tompokovavy.

Manasa tànana aho. 
Diso aho raha nahalala kanefa tsy nanambara ampaha-bemaso. 
Afaka adidy aho izay.


VAHÖMBEY.
Alarobia 24 janoary 2018.
jeudi 11 janvier 2018

Héritiers de La Grande Lémurie , à l’Ere du Verseau.

LEMURIA, version officielle 2018.

La chanson sur YouTube, lien :


Ci-après,

1. Présentation technique  
2. Traduction et notes explicatives.


1. Présentation technique

Chanter, c’était uniquement ce que j’avais à faire !
Toute ma reconnaissance à Théo Rakotovao – Mikéa et le staff vidéo de « ?! » pour ce bel ouvrage qui a exigé 9 mois de gestation, de rigueur et de passion. L’esthète et le mélomane s’en réjouiront. Merci-merci-merci ! Merci de tout cœur.

Auteur- - compositeur: Vahömbey, 1995
Interprétation : Vahömbey & Théo Rakotovao
Direction musicale - arrangements : Théo Rakotovao
Prise de son - mixage - mastering : Théo Rakotovao
Réalisation clip vidéo : « ?! »


LEMURIA, texte original :

Tiako volagniny ràha marigny
‘Zaho tsy mivàza ny ràha marigny
‘Gasikara no Lémuria
Lémuria zeny fony fahagola
Fahagola niainan’ny razantsika
(bis)
Refrain:
Môramôra volagnako izy, ho ‘zaho ê
Môramôra volagnako izy
(bis)

Vaky ny tany taty afàra
Navy vahiny bàka Lafrika
Navy n’Olô-Jôby bàka Lafrika
Navy ny Arabo bàka Lafrika
Samby nitôndra ny fômban-drazany
(bis)
Refrain

Niantety ranomasina ny Tatsinàna
Navy tami ‘zeny ny Karaoàka
Navy tami ‘zeny zareo Karàna
Navy tami ‘zeny zareo Sinoa
Samby nitôndra ny fômban-drazany
(bis)
Refrain

Navy tafàra zareo Vazaha
Nitôndra ny bokin’ny fandrosoana
Nitôndra ny basin’ny hagaigena
Kàka ny Gasy tsy levon-dreo ô
Ndesintsika hankêza ny fômban-drazana

Refrain

Vahömbey & Théo Rakotovao - Mikéa


2. Traduction et notes explicatives

LEMURIA
Je tiens à dire la vérité
Pas question de plaisanter
Madagasikara, c’est Lémuria
Lémuria, d’il fut un temps
Du temps de nos ancêtres d’antan
Refrain :
Tout doucement, je le raconte
Vous dis-je
Tout doucement, je le raconte
Bis
Plus tard, la terre avait eu son écorce cassée
Etaient venus d’Afrique émigrer
Les hommes noirs, de l’Afrique
Les Arabes, de l’Afrique
Chacun d’eux avec leurs us et coutumes
Refrain
Les mers de l’Est, des gens avaient traversé
Ceux des Waka, embarcations à balancier
De l’Inde, on était arrivé ici
De la Chine, aussi
Chacun d’eux avec leurs us et coutumes
Refrain
Sur le tard, les Européens avaient débarqué
Dans leurs bagages, les livres du progrès
Pour s’assurer leurs gages, les armes de la bêtise
Résistants, les Malagasy leur ont laissé peu de prise
Avec nos us et coutumes, comment nous rebâtir désormais ?
Refrain
VAHÖMBEY, 2018.

N. B:
De ce qui a été, il y a des millions d'années, préfère-t-on dire Gondwana ? Atlandide ? Ou Lémuria ? Théorie d’écoles, querelle de clochers, etc. Tous les points de vue se valent avec leurs propres parts de mérite. A chacun, sa vérité. Quoiqu’il en soit, la dérive des continents avait géologiquement bel et bien existé.
Dans cette partie-ci de la planète, Madagasikara représenterait la seule portion du sol originel à subsister. Elle est là depuis tout ce temps. Une partie est devenue l’Asie. Et l’autre, l’Afrique. Y avait-il déjà ici des habitants dès les périodes qui avaient suivi ? Non, diront les scientifiques. Fantaisie imaginaire, affirmeront certains historiens. Pourtant, la tradition orale des « Vazimba Beosy » des Tsingy de Bemaraha soutiendra le contraire. Seul terrain d’entente pour ce beau monde, l’existence des « proto-malgaches » que personne n’osera situer exactement dans le temps.
Toutefois, mentionnons quelques précisions qui ont trait aux millénaires pré-JC jusqu'aux siècles derniers.
- Des grands penseurs comme Dama-Ntsoa dévoilent les indices évidents de l’hindouisme et du bouddhisme, dès leur expansion, dans notre culture.

- Fait historique méconnu, le dynamisme de La Chine le long des voies maritimes sous la dynastie Tang. Maîtres de la mer, ses ressortissants avaient établi des comptoirs jusque dans la Grande Île.

- Les relations avec l’Afrique se retrouvent avec le swahili dans notre langue-mère. Sans mésestimer non plus la migration bantou jusque sur nos terres.

- L’épisode juive indiquée par des gigantesques signes rupestres attribués aux émissaires du Roi Salomon. 

- Et mieux connue de tous, la prédominance arabe à travers les « sorabe ».

- Trop s’appuyer surtout sur l’hypothèse des vagues austronésiennes pour justifier notre parenté avec le sous-continent indien ne doit pas occulter une évidence criante.
Le peuple malagasy constitue une mosaïque humaine d’une richesse inestimable soudée par une langue-mère commune, à quelques variantes lexicales près. Comment et pourquoi ? Même si personne, exactement, ne le sait...
La culture ésotérique malagasy fondée sur le Savoir fourni par toutes ces strates de connaissances et de valeurs est désormais prête à contribuer au progrès de l’Humanité.
Ne sommes-nous d’ores et déjà à l’Ere du Verseau, en effet ?
Merci de votre attention.